fbpx
Search
Previous slide
Next slide

โรงเรียนสอนขับรถของแท้

เรียนรู้การขับรถวินเทจ FIAT 500 แบบสมจริงอย่างเต็มที่

ออกแบบและผลิตในอิตาลี

ประสบการณ์จริง ของจริง

การพูดจากผู้สอนเสมือนจริง
แตรและไฟเลี ้ยว
เกียร์ถอยหลัง
แบบจ าลอง FIAT 500 ที่สมจริง

ดูโรงเรียนสอนขับรถ!

ติดใจ แล้ว ขับรถเลย

โรงเรียนสอนขับรถเป็นรูปแบบการเรียนรู้พร้อมความสนุก

สามารถติดตั้งได้ทุกที่ เสมือนเป็นอุปกรณ์เสริมส าหรับสิ่งสถานที่ ที่มีอยู่หรือใหม่ของคุณ

ยกระดับสถานที่ของคุณ.ท าให้เป็น จุดหมายปลายทาง แห่งการท่องเที่ยว

รับใบขับขี่ของคุณ

หลังจากที่คุณพิสูจน์ว่าพวกเขาได้เรียนรู้ทักษะมากมา!

พื ้นที่ติดตั้ง แบบส าเร็จรูป ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าที่ปรับแต่งได้

แพ็คเกจส าเร็จรูป พร้อมทั้งการออกแบบโครงการ
และแบบร่างส าหรับผู้รับเหมาในพื ้นที่

มีตัวเลือกการออกแบบแนวคิดที่ก าหนดเอง

ไม่เพียงแต่ส าหรับสวนสนุกเท่านั ้น!

โรงเรียนสอนขับรถสามารถรวมเป็นรูปแบบในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีอยู่หรือที่ก าลังจะมีขึ ้น เช่นโรงแรมและรีสอร์ท โรงเรียนนานาชาติ โรดโชว์

สอนให้แก่เด็กๆ มีความสุภาพและเคารพบนท้องถนน เตรียมตัวพร้อมส าหรับอนาคต!

ป้ายบอกทางและเสียงพากย์ของผู้สอนสามารถปรับแต่งเป็นภาษาท้องถิ่นได้ ได้แก่:

ภาษาเริ่มต้น:

ตรวจสอบรูปแบบที่น่าตื่นเต้นเพิ่มเติม ส าหรับสถาน
ที่ ภายใน หรือ ภายนอกอาคาร ของคุณ

เลือกจากรูปแบบที่ท าไว้ล่วงหน้าที่ปรับแต่งได้และปรับขนาดได้มากมาย

สนามเด็กเล่นหิมะ

ภายในอาคาร

เหมาะกับห้างสรรพสินค้า

สวนผจญภัยTUBBY

ภายในอาคาร

กลางแจ้ง

ใหม่! ห้ามพลาด!

ลานน ้าแข็ง แบบ เคลื่อนย้ายได้

ภายในอาคาร

เหมาะกั บห้างสรรพสินค้า

ขอแคตตาล็อก แบบ เต็ม