fbpx
Search

โซลูชั่ นการพักผ่อนสุดเจ๋งมากมายส าหรับโครงการที่มีอยู่หรือก าลังจะเกิดขึ ้นของคุณ

Previous slide
Next slide

โรงแรมและรีสอร์ท

สวนสนุก

ห้างสรรพสินค้า

สวนน้ำ

โครงการแบบผสมผสาน

สถานที่แบบสแตนด์อโลน

ice-now-logo-100px

รูปแบบการพักผ่อน ภายในอาคาร

funtime-splash-100px

ซีรีส์ น ้าแข็งและหิมะ

รูปแบบการพักผ่อน ภายในอาคาร

ice-now-logo-100px
funtime-splash-100px

ซีรีส์ น ้าแข็งและหิมะ

คุณสมบัติ พิเศษตาม ช่วงเวลา แบบกึ่งถาวร ส าหรับห้างสรรพสินค้า

ลานสเก็ตน ้าแข็งตาม ช่วงเวลา

(ซื้อ เช่า หรือร่วมทุน)

หลากหลายแนวคิด

(ซื้อหรือเช่า)

NEW

สนามเด็กเล่นหิมะ

(ซื้อ)

tubby-logo-100px

รูปแบบการพักผ่อน ภายในอาคาร

FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

ซีรีส์ การผจญภัยแบบแห้ง

รูปแบบการพักผ่อน ภายในอาคาร

tubby-logo-100px
FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

ซีรีส์ การผจญภัยแบบแห้ง

แนวคิด ตามชั่วเวลา แบบกึ่งถาวร ส าหรับห้างสรรพสินค้า

โรงเรียนสอนขับรถ

การผจญภัย แบบ TUBBY

NEW

สวนผจญภัยขนาดย่อม

รูปแบบการพักผ่อนกลางแจ้ง

SKIDDY THE DRIFT

TUBBY

ติดตั้งบนพื้น

NEW

TUBBY ส าหรับสวนสาธารณะ

ติดตั้งบนทางลาด

ซีรีส์โรงเรียนสอนขับรถ

(โซลูชั่นแบบสำเร็จรูป)

สวนผจญภัย แบบ TUBBY

(โซลูชั่นแบบสำเร็จรูป)

NEW

งานเทศกาล

(โซลูชั่นแบบสำเร็จรูป)

A COOL SOLUTION FOR ANY LEISURE DESTINATION

tubby-logo-100px

จุดหมายปลายทางแห่งการ พักผ่อน

tubby-logo-100px
FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

รีสอร์ท

สวนสนุก

วนอุทยาน

โครงการแบบผสมผสาน

ติดตั้งบนดินโดยตรง

ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้รับเหมาในพื ้นที่ที่เรา จัดหา ให้ในแพ็คเกจ

แบบ ขับขี่เดี่ยวหรือคู่ เหมาะส าหรับอายุ 4 ปีขึ ้นไป

ปรับขนาดได้

พื ้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ – เคลื่อนย้ายได้ – ปรับขนาดได้

เพิ่มมูลค่าให้ที่ดินของคุณ เปลี่ยนเป็น จุดหมายปลายทาง!
Format code: TRG1

สวนน ้า

tubby-logo-100px

สวนน ้า

FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

ติดตั้งบนทางลาด

แบบร่างที่จัดท าโดยเรา ภาพ: ทางลาดไม้

แบบขับขี่ เดี่ยว เหมาะส าหรับอายุ 6 ปีขึ ้นไป

สามารถปรับให้ช่วงสุดท้ายเป็น แบบเปียก ได้

พื ้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ – เคลื่อนย้ายได้ – ปรับขนาดได้

พิ่ม เครื่องเล่น ใหม่ให้กับสวนน ้าของคุณ!!

Format code: TRRWP1

Previous slide
Next slide

รีสอร์ท ซาฟารีปาร์ค สวนสัตว์

การติดตั้ง ตามช่วงเวลาหรือถาวร

tubby-logo-100px
FUN ADVENTURE SERIES-1-logo
tubby-logo-100px

รีสอร์ท

Safari Parks

FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

ติดตั้งบนดินโดยตรง

ให้ข้อมูล และประสานงานกับผู้รับเหมาในพื ้นที่ที่เรา จัดหา ให้ในแพ็คเกจ

แบบขับขี่ ดี่ยว หรือคู่ เหมาะส าหรับอายุ 4 ปีขึ ้นไป

ปรับขนาดได้

พื ้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ – เคลื่อนย้ายได้ – ปรับขนาดได้

ท าให้ห้างสรรพสินค้าของคุณเป็น จุดหมายปลายทาง – โดยการ เพิ่ม เครื่องเล่น ที่น่าตื่นเต้น!
Format code: TRR4

ห้างสรรพสินค้า

การติดตั้ง ตามช่วงเวลาหรือถาวร

tubby-logo-100px

ห้างสรรพสินค้า

FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

ส าเร็จรูปอย่างสมบูรณ์

แบบส าเร็จรูป พร้อมติดตั้ง

แบบขับขี่ เดี่ยว หรือคู่ เหมาะส าหรับอายุ 4 ปีขึ ้นไป

ต่อแล้วใช้ – การติดตั้ง 72 ชั่วโม – ไม่ต้องก่อสร้าง – ไม่ต้องเจาะ

พร้อมทั้ง โมเดลและ SOP ของธุรกิจ

ขับเคลื่อนผู้คนใหม่ๆ ให้ตื่นเต้นกับสถานที่ของคุณ!!
Format code: TRM1

Previous slide
Next slide
tubby-logo-100px

จุดหมายปลายทางแห่งการ พักผ่อน

tubby-logo-100px
Group 81

สระว่ายน้ำลากูน

สวนน้ำ

โครงการแบบผสมผสาน

ติดตั้งบนดินโดยตรง

ให้ข้อมูล และประสานงานกับผู้รับเหมาในพื ้นที่ที่เรา จัดหา ให้ในแพ็คเกจ

แบบขับขี่ เดี่ยว หรือคู่ เหมาะส าหรับอายุ 4 ปีขึ ้นไป

ปรับขนาดได้

เพิ่มมูลค่าให้ที่ดินของคุณ ให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน!
Format code: TRG1

skiddy logo

จุดหมายปลายทางแห่งการ พักผ่อน

สวนสนุก

สถานที่แบบสแตนด์อโลน

ห้างสรรพสินค้า

เส้นทางที่ออกแบบ ตาม มาตรฐานหรือก าหนดเอง

ประสบการณ์ การ ดริฟท์ขั ้นสุดยอด

เรียนรู้การขับขี่ และดริฟท์รถ ตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ ้นไป

เพิ่มมูลค่าให้ที่ดินของคุณ ให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน!
Format code: TRG1

tubby-logo-100px

จุดหมายปลายทางแห่งการ พักผ่อน

tubby-logo-100px
Group 81

โครงการแบบผสมผสาน

รีสอร์ท

สถานที่แบบสแตนด์อโลน

ระบบโมดูลาร์

มากถึง 10 รูปแบบสไลด์

ติดตั้งบนพื ้นดินหรือบนทางลาด

ผสานกับ เครื่องเล่น อื่นๆ

เพิ่มมูลค่าให้ที่ดินของคุณ ให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน!
Format code: TRG1

รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับน ้าแข็งและหิมะส าหรับสถานที่ ภายในอาคาร

รูปแบบกึ่งถาวรภายในอาคารแบบ ใหม่

เทคโนโลยีใหม่

ลืมค าพูดเก่าๆ ที่ว่า "การท าธุรกิจเกี่ยวกับหิมะนั ้นแพง!!"

ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีล่าสุด ท าให้สามารถผลิตและดูแล ผงหิมะ ในอุณหภูมิ เป็นบวก ได้

ขนาดเริ่มต้น ที่ 2,000 ตารางเมตร ปรับขนาดได้เต็มที่
ท างานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิหลากหลาย: ลดต้นทุนการด าเนินงาน
ออกแบบมาให้พอดีกับอาคารเดิมที่มีเพดานต ่า เ สาและข้อจ ากัดด้านน ้าหนัก
พร้อมทั้ง โมเดลและSOP ของธุรกิจ

เราได้สร้างแห่งแรกใน The Avenues Mall คูเวตซิตี

มี ตัวเลือกทางการเงิน

ice-now-logo-100px

ลานน ้าแข็ง

ice-now-logo-100px
funtime-splash-100px

ส าเร็จรูปอย่างสมบูรณ์

แบบส าเร็จรูป พร้อมติดตั้ง

ขนาดเริ่มต้นที่ 100 ตารางเมตร ขึ ้นไป ปรับขนาดย่อหรือขยายได้อย่างเต็มที่

ต่อแล้วใช้ – การติดตั้ง 72 ชั่วโมง – ไม่ต้องก่อสร้าง– ไม่ต้องเจาะ

พร้อมทั้งโมเดลและ SOP ของธุรกิจ

เราได้ติดตั้งและด าเนินการลานสเก็ตมากกว่า 50 (ในปี 2009 - 2019) เราเข้าใจข้อก าหนดแ ละ S.O.P. ของห้างสรรพสินค้า

ขับเคลื่อนผู้คนใหม่ๆ ให้ตื่นเต้นกับสถานที่ของคุณ!
Format code: MIS1

ice-now-logo-100px

สนามเด็กเล่นหิมะ

ice-now-logo-100px
funtime-splash-100px

ส าเร็จรูปอย่างสมบูรณ์ !

แบบส าเร็จรูป พร้อมติดตั้ง

ขนาดเริ่มต้นที่ 50 ตารางเมตรขึ ้นไปปรับขนาดย่อ หรือขยาย ได้อย่างเต็มที่

ต่อแล้วใช้ – การติดตั้ง96ชั่วโมง–ไม่ต้องก่อสร้าง– ไม่ต้องเจาะ

พร้อมทั้ง โมเดลและ SOP ของธุรกิจ

เราได้ติดตั้งและด าเนินการในห้างสรรพสินค้าและงานอีเวนต์ต่างๆ เราเข้าใจข้อก าหนดและ S.O.P. ของห้างสรรพสินค้า

ขับเคลื่อนผู้คนใหม่ๆ ให้ตื่นเต้นกับสถานที่ของคุณ!
Format code: SPM1

แนวคิดแบบแห้งส าหรับสถานที่ ภายในอาคาร

tubby-logo-100px

สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่

tubby-logo-100px
FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

Malls

FECS

Mixed Developments

ออกแบบเอง ได้

ใช้ได้กับ รูปแบบ น ้าแข็งและหิมะ

มีรูปแบบ ให้เลือกมากมาย

รูปแบบกลางแจ้งเพิ่มเติม

just-kidding-icon

งานเทศกาล

การจัดหาเครื่องเล่น การก่อสร้าง การติดตั้ง และ การด าเนินการสวนสนุก

ขนาดเริ่มต้น 2,000 ตารางเมตร ปรับขนาดได้เต็มที่

ออกแบบมาให้พอดีกับพื ้นที่ว่างรอบห้างสรรพสินค้า

พร้อมทั้งโมเดลและ SOP ของธุรกิจ

เราได้จัดตั้งและด าเนินการ สวนสนุก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดึงดูดผู้เข้าชมมายังสถานที่ของคุณมากขึ ้น!
Format code: CFF1

just-kidding-icon

สวนสาธารณะส าหรับครอบครัว

การออกแบบแนวคิด

การจัดหา เครื่องเล่น การ ก่อสร้าง และ การติดตั้ง

ขนาดเริ่มต้น 3,000 ตารางเมตร ปรับขนาดได้เต็มที่

ออกแบบให้เข้ากับที่ดินเปล่ารอบโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ ้น

พร้อมทั้ง โมเดลและ SOP ของธุรกิจ

เราได้จัด ตั้งและด าเนินการโครงการต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดึงดูดผู้เข้าชมมายัง จุดหมายปลายทาง
เช่นที่ดินผืนหนึ่งที่คุณเป็นเจ้าของและคุณวางแผนที่จะพัฒนา
Format code: FFP1

มีตัวเลือกทางการเงิน

(*) มีให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บางประเทศ เท่านั้น

ตรวจสอบเว็บไซต์เฉพาะของเรา