fbpx
Search

ศูนย์รวมความบันเทิงน ้าแข็งและหิมะส าหรับครอบครัว

Previous slide
Next slide

ค้นพบรูปแบบความบันเทิงส าหรับครอบครัวรูปแบบใหม่!
ออกแบบมาให้เหมาะกับสถานที่ที่มีอยู่

อัปเกรดและยกระดับโซนความบันเทิงของห้างสรรพสินค้าของคุณ
ดึงดูดผู้เข้าชม ใหม่ๆ ในยุคหลังโควิด

พื ้นที่ติดตั้งแบบคลาสสิก 3,000 ตร.ม. เครื่องเล่นมากถึง 10 เครื่อง

พื ้นที่ติดตั้ง ตั้งแต่3,000 ตร.ม. ( ปรับขนาดได้)
เครื่องเล่นประเภทน ้าแข็ง หิมะ และแห้งมากถึง 15 เครื่อง
ท างานในอุณหภูมิเป็นบวก ได้
ผงหิมะ 2.0
สร้างขึ ้นส าหรับสถานที่ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่
ใช้ได้กับเพดานต ่า
ใช้ได้กับ เสาที่มี
ใช้ได้กับแผ่นพื ้นรับน ้าหนักต ่า

ช้าก่อน! ดูตัวอย่างสุดเจ๋ง

ค้นพบโลกแห่งความสนุกสนานในครอบครัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน!

เครื่องเล่นเด่น

ขนาดและรูปร่างของเครื่องเล่น แต่ละเครื่อง สามารถปรับแต่งได้

สวนสนุกหิมะ

สัมผัสประสบการณ์หิมะแบบสม จริง!!

หิมะปุยในอุณหภูมิเป็นบวก
เหมาะส าหรับทั้งครอบครัว
สามารถยกระดับพื ้นที่เล่นหิมะได้ด้วยเครื่องเล่นต่างๆ เช่น ของเล่นและเครื่องขับขี่บังคับ

ผงหิมะ ตกปรอยๆ แบบไม่ซ ้าใคร

เด็กๆ จะตั้งตารอเสียงกริ่ง และนั่นหิมะก าลังจะตก!

ลู่ น ้าแข็ง

ขับแล้วดริฟท์บนพื ้นผิวที่ลื่น!

ประสบการณ์การขับขี่รูปแบบใหม่ที่เหมาะส าหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ ้นไป (รถทุกคันเป็นแบบขับ ขี่คู่)
เส้นทาง ที่ปรับแต่งและปรับขนาดได้
ระบบรักษาความปลอดภัยตรวจสอบจากระยะไกลโดยผู้ปฏิบัติงาน

BOB ICE

ปล่อยตัวและสไลด์บนรางน ้าแข็งจริง!

เครื่องเล่นสุดหวาดเสียวส าหรับเด็ก
ตั้งแต่ 2 ถึง 8เลน ปรับขนาดได้
น ้าแข็งจริง ตลอดเวลา!

โดนัทแบบหนาวจัด

ปล่อยตัว หมุน และสไลด์บนรางน ้าแข็งจริง!

เครื่องเล่นสุดหวาดเสียวส าหรับเด็ก
แบบขับขี่เดี่ยว หรือคู่
น ้าแข็งจริง ตลอดเวลา!

สนามเด็กเล่น

ยกระดับพื ้นที่เล่นหิมะ

Uniquely designed playgrounds
Pre-designed or custom designed
Materials made for snow / wet environments

KEY POINTS YOU REALLY NEED TO KNOW

ต้องการพลังงานต่ำ
เป็นสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเป็นบวก

นี่ไม่ใช่โดมหิมะ โดยทำงานในอุณหภูมิเป็นบวก แม้ว่าจะไม่ต้องการสภาพแวดล้อมที่ติดลบ แต่ก็มีผงหิมะแท้ 100% ดังนั้นค่าไฟฟ้าจึงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับโดมหิมะ

เทคโนโลยีหิมะที่ไม่เหมือนใคร
พัฒนาและปรับแต่งมาอย่างดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ในปี 2010 เราเริ่มพัฒนาสนามเด็กเล่นหิมะส าหรับห้างสรรพสินค้า โดยครั้งแรกสร้างให้เป็นแบบ เคลื่อนย้ายได้ ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เราได้ปรับเทคโนโลยีให้เหมาะสมเพื่อรองรับการติดตั้งแบบถาวร

แพ็คเกจการประมูล (ทุกที่ที่จ าเป็น) ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาในพื ้นที่ ทางเลือกการออกแบบและการด าเนินการตามธีม แพ็คเกจเริ่มต้นและการฝึกอบรม

ออกแบบโดยผู้ปฏิบัติการ ส าหรับผู้ประกอบการ
เป็นสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเป็นบวก

ทีมงานของเราประกอบด้วยคนที่มีประสบการณ์ที่ยาวนานและแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมหิมะ ออกแบบ จัดหา และด าเนินการ ทีมงานของเราประกอบด้วย Tom Scheffer ผู้ที่เริ่มต้นและด าเนิ นกิจการของ Ski Dubai มานานกว่าทศวรรษ

เราได้ท างานกับห้างสรรพสินค้าและให้บริการของเล่นและเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้ามานานกว่า 15ปี เราเข้าใจดีว่าค่าเช่ารายเดือนต่อตารางเมตรมักจะอยู่ในระดับสูงและทุกตารางเมตรมีค่า เราจึงก าหนดพื ้นที่ติดตั้งโดยค านึงถึงสิ่งนี!

โซลูชั่นแบบส าเร็จรูป
เป็นสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเป็นบวก

เราติดตามโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การออกแบบ การออกแบบโดยละเอียด จนถึงแบบร่างทางเทคนิค (แพ็คเกจการประมูล ถ้ามี) ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา จัดหาอุปกรณ์ จัดหาเทคโนโลยี ธีม จนถึงการเริ่มต้นของการด าเนินงาน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริง ( ROI) ขึ ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงค่าเช่าต่อ ตารางเมตร / เดือน ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย ขนาดพื ้นที่ติดตั้งและอื่นๆ

เราท างานอย่างไร

มาดูกันว่าเราเปลี่ยนศูนย์รวมเกมตู้เดิม ให้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงน ้าแข็งและหิมะส าหรับครอบครัวแห่งแรกได้อย่างไร!!

การติดตั้ง ขนาด
3,800 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใน

The Avenues Mall, คูเวตซิตี ประเทศคูเวต

สถานที่ ก่อนการปรับปรุงให้เสร็จโดย

การด าเนินการโครงการ

โซลูชั่นแบบส าเร็จรูปที่ส่งมอบให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

ค้นพบเทคโนโลยีเบื ้องหลัง

ระบบโมดูลาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา กะทัดรัด เงียบ และใช้งานได้หลากหลายส าหรับภายในอาคาร

เหมาะส าหรับน ้าแข็ง หิมะ และอากาศโดยรอบ

คุณไม่จ าเป็นต้องช าระค่าบริการให้กับเจ้าของห้างสรรพสินค้า เนื่องจากค่าเครื่องปรับอากาศรวมอยู่ในระบบของเราแล้ว

ให้เราค านวณต้นทุนการด าเนินงานให้คุณ

ระบบโมดูลาร์ สร้างขึ ้นเองและส่งมอบในส่วนที่ประกอบใหม่ในพื ้นที่

สิ่งส าคัญที่ คุณควร รู้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดได้รับการออกแบบและสร้างขึ ้นส าหรับ การใช้งานกลางแจ้ง เพื่อผลิตน ้าแข็งฝอยจ านวนมากส าหรับลานสกี

ระบบประเภทนี ้ไม่ได้ผลิตหิมะที่มีคุณภาพเหมือนกับของเรา ดูวิดีโอเปรียบเทียบที่นี่
ระบบประเภทนี ้มีขนาดใหญ่ เทอะทะ ไม่ยืดหยุ่น และไม่เป็นแบบโมดูลาร์ นั่นคือไม่สามารถติดตั้งภายในอาคารได้ โดยเฉพาะในประเทศเขตร้อน เมื่อติดตั้งภายนอกอาคารจะท าให้ระดับการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อการเงินของโครงการของคุ ณ

DISCOVER A RANGE OR READY - TO - IMPLEMENT BRANDED FORMATS

– ภายใต้แบรนด์

ยังให้บริการรูปแบบศูนย์รวมความบันเทิงน้ำแข็งและหิมะสำหรับครอบครัวที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า, 

คิดราคาล่วงหน้า พร้อมใช้งาน โดยมีพื้นที่ติดตั้งตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์เฉพาะของเรา:

ดูเครื่องเล่นเพิ่มเติม ที่อาจเพิ่มลงในพื้นที่ติดตั้งทั้งหมด

หากสถานที่เป้าหมายมีเพดานที่สูงกว่ามาตรฐาน (หรือหากสถานที่ของคุณยังอยู่ระหว่างการออกแบบหรือกำลังสร้างอยู่) สามารถเพิ่มเครื่องเล่นอื่นๆ เช่น สไลด์ภูเขาน้ำแข็ง

สไลด์ภูเขาน้ำแข็ง

ชุดสไลด์แบบสั่งทำพิเศษนี้ไม่ได้ทำมาจากน้ำแข็ง โดดเด่นด้วยวัสดุ Neveplast อันเป็นเอกลักษณ์ของเราแทน ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้สำหรับสไลเดอร์ภูเขาน้ำแข็ง Tubby และยังมีท่อพิเศษเพื่อให้พอดีกับตัวสไลเดอร์

สไลด์ชุดภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งออกแบบโดย Smart Ice สำหรับ Majid Al Futtaim (Ski Dubai) ในปี 2014 ได้รับการติดตั้งใน Ski Egypt (อียิปต์), Snow Dunes ที่ Doha Festival City (กาตาร์) และล่าสุดใน Reem Mall (อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

SNOW DUNES

QATAR

SKY EGYPT

EGYPT

REEM MALL

UAE (Opening 2021)

ตรวจสอบรูปแบบศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัวแบบไฮบริดของเรา

เลือกจากโซลูชั่นแบบสำเร็จรูปที่หลากหลาย

เลือกจากเครื่องเล่นแบบไฮบริดกว่า 15 เครื่อง รวมถึง

Mini Aquaria
Dark Rides
เทคโนโลยีเสมือนจริง

มากถึง 10,000 ตารางเมตร

เครื่องเล่นประเภทน้ำแข็ง หิมะ และแห้ง!

ตรวจสอบรูปแบบการพักผ่อนเพิ่มเติมสำหรับ
สถานที่ภายในหรือภายนอกอาคารของคุณ

รูปแบบที่ปรับแต่งได้และปรับขนาดได้

สวนสนุกหิมะสังเคราะห์

ภายในอาคาร

กลางแจ้ง

Lower cost Tier

สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่

ภายในอาคาร

NEW! Snow enhanced

เพิ่มพื้นที่ว่างให้สูงสุด

ใกล้ห้างสรรพสินค้าหรือโครงการของคุณ

งานเทศกาล