fbpx
Search

บริการ FEC ภายในอาคาร

บ่อยครั้งมักมีการประเมินความส าคัญต ่าเกินไป ขั ้นตอนการออกแบบแนวคิดคือ รากฐานของโครงการความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมทุกโครงการที่ตั้งใจจะประสบความส าเร็จ แบบแปลนโครงการ บริเวณการแบ่งเขต และการผสมผสานโดยรวมของเครื่องเล่นจะมีการร่างขึ ้นในระหว่างขั ้นตอนนี ้ ทางเลือก เอกลักษณ์ของโปรเจ็กต์ p ( โลโก้ ตัวละคร โครงเรื่อง) จะได้รับทิศทาง (ถ้ามี ) ผลการออกแบบแนวคิดประกอบด้วยภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการความบันเทิงใหม่ของลูกค้า

การออกแบบแนวความคิดอาจดูดี แต่ค าถาม คือ เป็นไปได้จริงหรือ ? ราคาเท่าไหร่ ? ได้รับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและรับประกัน

แนวคิดของเราได้รับการสนับสนุนจากพื ้นฐานการผลิตและการด าเนินงาน ซึ่งออกแบบโดยผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคและการด าเนินงานในเชิงลึก เราขายความฝันที่สามารถเป็นจริงได้ ไม่ใช่ขายโครงการความเพ้อฝัน! !

เปลี่ยน ความฝันให้ กลายเป็นความจริง

เราออกแบบสิ่งต่างๆ ที่สามารถสร้างได้จริง

หลังจากการสรุปแบบสั้นๆ กับลูกค้า โดยปกติแล้วในช่วงโรคระบาดจะท าผ่านการโทรด้วย Zoom, Google Meet หรือ Skype เราจะมีการก าหนดพื ้นฐานของแนวคิดและก าหนดแบบแปลนโครงการเชิงแนวคิด (ซึ่งรวมถึงรูปแบบการแบ่งเขตซึ่งก าหนดการลื่นไหลในสาธารณะ อาหารและเครื่องดื่ม พื ้นที่สินค้า) นอกจากนี ้เรายังสร้างโลโก้แล ะโครงเรื่อง หากจ าเป็นn

หลังจากการสรุปแบบสั้นๆ กับลูกค้า โดยปกติแล้วในช่วงโรคระบาดจะท าผ่านการโทรด้วย Zoom, Google Meet หรือ Skype เราจะมีการก าหนดพื ้นฐานของแนวคิดและก าหนดแบบแปลนโครงการเชิงแนวคิด (ซึ่งรวมถึงรูปแบบการแบ่งเขตซึ่งก าหนดการลื่นไหลในสาธารณะ อาหารและเครื่องดื่ม พื ้นที่สินค้า) นอกจากนี ้เรายังสร้างโลโก้แล ะโครงเรื่อง หากจ าเป็นn

เราเข้าใจดีว่าบ่อยครั ้งที่ลูกค้าใหม่จะไม่เข้าร่วมในสัญญาการออกแบบทันที และเพียงต้องการทราบว่ารูปแบบเฉพาะ (เช่น ศูนย์รวมความบันเทิงน ้าแข็งและหิมะส าหรับครอบครัว ซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษของเรา) ในแง่ของขนาด การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ฯลฯเพื่อให้ขั ้นตอนหลักนี ้เร็วขึ ้น เรามีชุดแพ็คเกจที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า (มีธีมหรือไม่มี) ส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน ้าแข็งและหิมะ

โครงการกลางแจ้ง

เราดูแลโครงการทั้งหมดของคุณ
ตั้งแต่การออกแบบจนถึงวันเปิดงาน!!

การออกแบบและสร้างสวนสาธารณะส าหรับครอบครัว แบบ กลางแจ้ง

5,000 ตร.ม. สวนส าหรับครอบครัว

คุณมีที่ดินแปลงหนึ่งหรือไม่?

ส าหรับค่าธรรมเนียมที่ไม่แพงมาก เราจะ บริการสิ่งต่อไปนี:

การออกแบบและแบบร่างทางเทคนิค

จัดซื ้ออุปกรณ์

ติดตั้ง

ทดสอบและคอมมิชชั่น

ออกแบบโดยเริ่มต้นจากที่ดินเปล่า

การด าเนินโครงการ

สร้างขึ ้นตรงตามที่เราออกแบบไว้

สวนสนุกส าหรับครอบครัวแบบกลางแจ้ง

สวนสนุกส าหรับครอบครัว 2,000 ตร . ม

ส าหรับห้างสรรพสินค้า / โครงการแบบผสมผสาน

โซลูชั่นแบบส าเร็จรูป:

การออกแบบและแบบร่างทางเทคนิค

จัดซื ้ออุปกรณ์

ติดตั้ง

ทดสอบและคอมมิชชั่น